Sprzedaż nieruchomości bez zgody współwłaściciela

Własność nieruchomości można nabyć w różny sposób, m.in. poprzez zakup, darowiznę lub dziedziczenie. Kilka osób może być jednocześnie właścicielami tej samej nieruchomości. Następnie porozmawiamy o współwłasności. Podstawowa trudność pojawia się w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli decyduje się na rezygnację ze współwłasności bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Czym jest współwłasność nieruchomości?

Współwłasność można zdefiniować jako sytuację prawną, w której co najmniej dwie osób jest właścicielami tej samej nieruchomości wspólnie. Może ona występować w kontekście dziedziczenia, rozwodu czy nawet darowizny. Prawa współwłaścicieli mają taki sam charakter, są równe lub nierówne udziały i mogą dotyczyć tej samej nieruchomości, lub więcej niż jednej. Należy jednak zauważyć, że udział ten różni się pod kilkoma względami. Jeżeli współwłasność powstaje w ramach wspólnego najmu, to podział udziału może być dokonany nieodpłatnie. Jeżeli współwłasność powstaje w wyniku nabycia nieruchomości wspólnej, każdy z nabywców nabywa własność proporcjonalnie do swojego udziału ekonomicznego. Z kolei w przypadku współwłasności każdy ze spadkobierców staje się właścicielem nieruchomości proporcjonalnie do swojego udziału. Ta część majątku nazywana jest „podziałem sum”. Sprzedaż nieruchomości bez zgody współwłaściciela jest często spotykanym zjawiskiem wśród właścicieli nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości bez zgody współmałżonka

Jeśli małżonkowie są właścicielami nieruchomości, tylko jeden z nich może ją sprzedać, ale tylko w pewnych przypadkach ograniczonych przez prawo. Dlatego w pierwszej kolejności należy rozważyć sprzedaż tzw. nieruchomości własnej, a następnie sprzedaż tzw. nieruchomości wspólnej. Majątek prywatny odnosi się do majątku nabytego przez jednego małżonka przed zawarciem małżeństwa lub otrzymanego jako darowizna, lub spadek w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli zatem małżonek nabył nieruchomość przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymał ją w drodze spadku, darowizny lub zapisu (przed lub w trakcie trwania związku małżeńskiego), to przedmiotową nieruchomość uznaje się za majątek odrębny. Zatem nieruchomość nie wchodzi w skład wspólnego pożycia małżonków. W tym przypadku nieruchomość należy wyłącznie do małżonka (nabywcy), który co do zasady może ją sprzedać bez swojej zgody. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie muszą najpierw rozwiązać wspólność. Małżonkowie mogą wtedy wybrać różne opcje.

Sprzedaż nieruchomości bez zgody współwłaścicieli jest możliwa i realna, ale sugeruje się osiągnięcie porozumienia w tej kwestii. Często zdarza się, że po namowach drugi właściciel chce sprzedać daną nieruchomość.