Jak wygląda proces tworzenia dokumentacji odbioru odpadów?

Jak wygląda proces tworzenia dokumentacji odbioru odpadów?

Jak wygląda proces tworzenia dokumentacji odbioru odpadów?

Tworzenie dokumentacji odbioru odpadów to złożony proces, który zazwyczaj polega na zgromadzeniu i uporządkowaniu danych na temat ilości, jakości i typu odbieranych odpadów. Podstawą do obsługi tego procesu jest wcześniej przygotowana procedura odbioru odpadów. Na etapie tworzenia dokumentacji należy wypełnić raport dotyczący charakterystyki produkcji, listę przewozową i formularz układowy. Formularz układowy służy jako załącznik do raportu i w nim gromadzi się całą dokumentację techniczną wymaganą przez odpowiednie organy.

Czego wymaga procedura odbioru odpadów?

Procedura odbioru odpadów powinna regulować czynności niezbędne do odpowiedniego przygotowania producenta do wykonania dokumentacji. W zakres tych działań można zaliczyć:

 • stanowiska odpowiadające za kompletowanie dokumentacji
 • zakres kompetencji obsługi odpadów
 • oznakowanie opakowań odpadów
 • transport odpadów

Procedura odbioru odpadów powinna również precyzować zawartość dokumentacji, która składa się z:

Element Opis
listy przewozowej zawierająca podsumowanie przewożonych odpadów wraz z odpowiednimi współczynnikami masowymi i ich opisami
raportu dotyczącego odpadowego charakter produkcji zawierający dane na temat ilości, jakości i wprowadzonych do pętli zwrotnych odpadów

Inne elementy dokumentacji, w których musi zawrzeć informacje dotyczące dokumentacji odbioru odpadów, to: karta zgromadzenia odpadów, dokumenty dotyczące kontroli odbioru odpadów oraz ocena jakości odpadów.

Co to jest dokumentacja odbioru odpadów?

Co trzeba wiedzieć o procesie tworzenia dokumentacji odbioru odpadów?

Dokumentacja odbioru odpadów jest formalnym zestawem dokumentów, które są wykorzystywane do udokumentowania odbiory produktu lub usługi oraz odrzucenia zgodnie z przepisami. Dokumentacja jest używana do potwierdzenie, że odbiór produktu lub usługi, zgodnie z określonymi wymaganiami, oraz zgodnie z wytycznymi prawnymi, przepisami i ustaleniami zawartymi w porozumieniu z dostawcą. Wiąże się to z ustaleniem, że odbiór produktu lub usługi nastąpiły zgodnie z przepisami, wymaganiami dostawcy, warunkami i wymogami, a także wymagań zawartych w procedurach. Proces tworzenia dokumentacji odbioru odpadów jest niezbędny w celu zapewnienia jakości i zgodności dostawczej produktów lub usług zamówionych przez klienta.

Do procesu tworzenia dokumentacji odbioru odpadów zwykle zalicza się następujące elementy:

 • Określenie wizualne i jakościowe wymagań produktu/usługi;
 • Ustalenie z dostawcą warunków odbioru produktu/usługi;
 • Oceń jakość odebranego produktu/usługi;
 • Zapisz wszystkie ustalenia w dokumentacji odbioru odpadów;
 • Podaj określenie, czy odebrane produkty/usługi są zgodne z wymaganiami;
 • Opisać każdą wykrytą niezgodność i jego wpływ na wyrób końcowy.

Dokumenty jakie są potrzebne do tworzenia dokumentacji odbioru odpadów?

Do tworzenia dokumentacji odbioru odpadów potrzebne są odpowiednie dokumenty i świadectwa jakości, które mają zapewnić, że produkty lub usługi odbierane przez klienta są spełniają wymagane wymogi i przepisy. Dokumentacja odbioru odpadów składa się z głównego dokumentu, w którym zawarte są informacje na temat odbiory produktu lub usługi, jego procesu tworzenia i okresu użytkowania, wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi produktu. W dokumencie muszą być zawarte także wszelkie testy, raporty i czynności kontrolne, które zostały wykonane przez klienta lub dostawcę. Dokumentacja odbioru powinna zawierać także tabelę przedstawiającą wyniki testów, raporty dotyczące wad i uszkodzeń produktu/usługi oraz wszystkie dane dotyczące wyżej wymienione temu.

Dokumentacja odbioru odpadów – zalecana procedura

Ryczałt, kroki i śladowe ilości

Dokumentacja odbioru odpadów jest niezbędnym elementem procesu gromadzenia i odzyskiwania odpadów. Pomaga ona w dokładnym określeniu ilości odpadów, ich rodzaju, miejsca powstania oraz punktu dostawy, a także w tworzeniu narzędzia do wyceny jego wywozu. Proces tworzenia dokumentacji odbioru odpadów obejmuje kilka kroków:

 • Identyfikacja rodzajów odpadów: pierwszym etapem jest określenie, jakie odpady mają zostać zebrane, a następnie zidentyfikowanie rodzaju odpadów, w jakich postaciach występują i jakiego rodzaju wyrób są one częścią.
 • Tworzenie procedury odbioru: następnie przedsiębiorcy muszą stworzyć dokładną procedurę odbioru odpadów, uwzględniając wszelkie ważne uwarunkowania, w tym zakaz kupowania niewymaganych odpadów, transport, przechowywanie, segregację i pozbywanie się odpadów.
 • Zamówienie dowodów odbioru odpadów: na każdy transport odpadów należy zamówić u dostawcy dowód odbioru odpadów.
Odpady Ryczałt Śladowe ilości
Metal 1-2 ton do 10 kg
Szkło 3-4 ton do 40 kg
Tworzywa 2-3 ton do 30 kg

Dokumentacja odbioru odpadów powinna ujawnić istniejące różnice między ryczałtowymi ilościami a ilościami śladowymi, co jest niezbędne do ustalenia właściwej wyceny transportu na podstawie wybranego systemu. Często wszystkie dostarczone odpady są wymienione w jednym dokumencie, wraz z łączną ilością, ryczałtem i ilościami śladowymi. Powinien również zawierać informacje na temat firmy przechowującej odpady, zamawiającego transport oraz adresu miejsca dostawy i odbioru.Dowiedz się więcej na temat procesu tworzenia dokumentacji odbioru odpadów i jak zgodnie z regulacjami należy dokonać odbioru odpadów poprzez kliknięcie w link poniżej: https://www.eco-solution.com.pl/dokumentacja-odbioru-odpadow/.